Saturday, 31 May 2014

جاذبه و دافعه حضرت کاوه

حدود دو هفته دیگر کاوه بلیط دارد که برگردد کانادا. سفرش به ایران سه ماهی طول کشید. همه اینها بسته به این است که عوامل ارضی و سماوی مدد کنند و مشکل خاصی پیش نیاید. من منتظرم که زودتر برگردد اما همین دو هفته آخر برای پدرومادرش خیلی سخت خواهد گذشت. هر یک دقیقه ای که من می خواهم زودتر تمام شود آنها می خواهند مثل آدامس تا جایی که می شود کش بیاید.

بدترین قسمت مهاجرت همین است: خداحافظی. اینکه نمی دونی دفعه دیگر که برمی گردی چه کسی زنده است و کی مرده؟ کی مریض شده یا کی رفته یک کشور سوم و دیگر نمی بینیش. وقتی مهاجرت می کنی دو فایل بزرگ باز می کنی از ممکنها و غیرممکنها. فایل غیرممکنها هم مدام پر می شود از اسم کسانی که به مرور از زندگی حذف شده اند.

No comments:

Post a Comment